دوره آموزشي كنترل فركانس شبكه برگزار شد.

F.jpg

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق خليج فارس، كلاس آموزشي كنترل فركانس شبكه قدرت در سالن آموزش نيروگاه گازی خلیج فارس برگزار گردید. كلاس آموزشي با موضوعيت كنترل فركانس شبكه سراسری برق با حضور كاركنان قسمتهاي مختلف شركت انجام گرفت. دكتر اقمشه مدرس اين دوره توضیحات جامعی را در مورد كنترل فركانس شبکه سراسری و مجموع عملكرد سه رديف كنترلي که شامل کنترل اولیه، کنترل ثانویه و کنترل ثالثیه می باشد را ارائه نمود. و در حین برگزاری کلاس به سوالات کارکنان نیروگاه گازی خلیج فارس در مورد کنترل فرکانس شبکه سراسری پاسخ داد. در پایان دوره دکتر اقمشه از واحد های گازی و اتاق فرمان بازدید و از نزدیک با سیستم کنترلی نیروگاه گازی خلیج فارس آشنا شد.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.