ادامه تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه خلیج فارس

ادامه تعمیرات.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه گازی خلیج فارس بعد از خارج کردن روتور توربین در حال انجام می باشد.در این مرحله از کار، انجام تمیزکاری، تستهای الکتریکی ژنراتور و تستهایNDT   در دستور کار قرار گرفته است و موازی با پیشرفت تعمیرات توربین و کمپرسور،  تعمیرات اساسی ژنرارتور و دیگر قسمتها نیز در حال انجام می باشد.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.