مناقصه و مزاید نیروگاه

ردیف نام دستگاه مناقصه / مزایده گزار نشانی دستگاه مناقصه / مزایده گزار موضوع مناقصه / مزایده محل دریافت اسناد مناقصه / مزایده مهلت دریافت اسناد مناقصه / مزایده مهلت تحویل پیشنهادها دانلود
آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار دانلود
شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی فروش روغن بهران توربين (مزایده)  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 99/03/20 دانلود
شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی   تأمین نيروي انساني(مناقصه) اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 99/03/10 دانلود
8 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 97/12/01
7 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 97/12/01
6 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 96/12/01 دانلود
5 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 96/12/01 دانلود
4 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 95/11/02 دانلود
3 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري تا پایان وقت اداری مورخ 95/11/02 دانلود
2 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی(94/11/21) نوبت دوم به مدت 5 روز كاري تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/08 دانلود
1 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی(94/11/21) نوبت دوم به مدت 5 روز كاري تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/08 دانلود