جمعه 6 اردیبهشت 1398
ردیف نام دستگاه مناقصه گزار نشانی دستگاه مناقصه گزار موضوع مناقصه محل دریافت اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت تحویل پیشنهادها دانلود
8 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 97/12/01
7 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 97/12/01
6 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 96/12/01 دانلود
5 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 96/12/01 دانلود
4 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري پایان وقت اداری مورخ 95/11/02 دانلود
3 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب  جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز كاري تا پایان وقت اداری مورخ 95/11/02 دانلود
2 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی تأمین سرويسهاي اياب و ذهاب  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی(94/11/21) نوبت دوم به مدت 5 روز كاري تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/08 دانلود
1 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) کیلومتر 40 جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی تأمین نيروي انساني  اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق خلیح فارس  از تاریخ انتشار آگهی(94/11/21) نوبت دوم به مدت 5 روز كاري تا پایان وقت اداری مورخ 94/12/08 دانلود