تصوير نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی نوع نیروگاه نوع واحد سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
پره ثابت
رديف اول
VANE ROW 1
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
40
1393
توربين
پره ثابت
رديف سوم
VANE ROW 3
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
60
1393
توربين
پره ثابت
رديف دوم
VANE ROW 2
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
60
1393
توربين
پره متحرک
رديف اول
TURBINE BLADE
ROW  1 
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
63
1393
توربين
پره متحرک
رديف پنجم
TURBINE BLADE
ROW  5
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
63
1393
توربين
پره متحرک
رديف چهارم
TURBINE BLADE
ROW  4
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
63
1393
توربين
پره متحرک
رديف دوم
TURBINE BLADE
ROW  2
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
63
1393
توربين
پره متحرک
رديف سوم
TURBINE BLADE
ROW  3
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
63
1393
توربين
سگمنت جلويي
اتاق احتراق شعله بين
FRONT SEGMENT FOR
FLAME MANITOR
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
36
1393
اتاق احتراق 
گسکت فلزي پره ثابت
رديف دوم
VANE SEAL
/ GASKET
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
118
1393
توربين
گسکت فلزي سگمنت حرارتي
ثابت رديف سوم
SEGMENT
GASKET
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
120
1393
توربين
پين 10*11
RETAINING  PIN
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
72
1393
توربين
سگمنت حرارتي ثابت
رديف اول
STATOR HEAT
SHIELD SEGMENT
ROW A
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
36
1393
توربين
سگمنت حرارتي ثابت
رديف دوم
STATOR HEAT
SHIELD SEGMENT
ROW B
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
20
1393
توربين
سگمنت حرارتي ثابت
رديف پنجم
STATOR HEAT SHIELD
SEGMENT ROW E
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
40
1393
توربين
سگمنت حرارتي متحرک
رديف سوم برسکوپي
HEAT SHIELD SEGMENT
ROW D-RHSS3
 MACHINING
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
2
1393
توربين
سگمنت حرارتي متحرک
رديف سوم
 SEGMENT ROW C-RHSS3
 MACHINING  GT13E2/E2M
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
61
1393
توربين
پليت قفل کن 2 سوراخه
واشر بيضي بزرگ 5*30*102
LOCKING SHEET
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
8
1393
اتاق احتراق
سيل آببندي سگمنت
312*9.5*5.5
SEALING STRIP
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
76
1393
اتاق احتراق 
بست 20*65
CLIP
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
8
1393
اتاق احتراق 
واشر قفل شونده 13*25*51
LOCKING WASHER
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
14
1393
اتاق احتراق 
قفل کن نگهدارنده
سگمنت جلويي 
LOCKING BOLT
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
216
1393
اتاق احتراق 
سگمنت جلويي
داخلي اتاق احتراق
INNER FRONT
SEGMENT
گازي
GT13E2
شرکت مپنا / پرتو
108
1393
اتاق احتراق 
پره کولینگ
ژنراتور
GENERATOR
ROTOR BLADE
گازي
GT13E2
پارس ژنراتور
23
1394
ژنراتور