شنبه 10 خرداد 1399

مقاله

عکس نویسنده مقاله سمت موضوع مقاله دانلود
مجتبی مروتی کارشناس ابزاردقیق بررسی مدیریت پروژه های تعمیرات اساسی در نیروگاه خلیج فارس
مدل مورد استفاده دانش مدیریت پروژه (PMBOK)
دانلود
رضا بهمن زاده سرپرست اداره شیمی بررسی عملکرد جاذب کربنی بدست آمده از رزین تبادل یونی زائد در جذب سطحی پلی آروماتیک هیدروکربن ها (PAHs) دانلود
محسن رکن الدینی مسئول اداره انبار مرکزی بهینه سازی سیستماتیک فرآیند تخلیه و بارگیری سوخت دانلود
رسول صداقت كارشناس الكتريك

مدلسازی و کنترل یکپارچه سیستم فتوولتائیک جهت اتصال  به شبکه تک فاز با مدل کنترل پیش بین

 


دانلود